Novinky


Prodej nepotřebného majetku

Obec Šimanov nabízí k prodeji starý projektor a ústřednu rozhlasu. Více informací najdete v sekci Novinky a informace


Rozsvícení vánočního stromku

V neděli 03.12.2017 v 17.00 hod. proběhne před hasičskou zbrojnicí rozsvícení vánočního stromku v Šimanově. Pro zahřátí bude zajištěn oheň a na pití k dispozici čaj, svařák či grog.


Tvořivé a sportovní odpoledne

Obec Šimanov a Spolek Šimanov Vás v sobotu 25.11.2017 od 16.00 hod. zvou na akci Tvořivé a sportovní odpoledne. Pozvánka zde.


Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Ve dnech 14.11.2017 - 15.11.2017 se uskuteční odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
.Kalendář kulturních akcí


Některé termíny mohou být změněny


28.01.2017 - Ples SDH Šimanov


25.02.2017 - masopustní posezení


08.04.2017 - sběr železa


16.04.2017 - pletení pomlázek


30.04.2017 - slet čarodějnic


05.08.2017 - hasičská soutěž


23.09.2017 - Václavská pouť


03.12.2017 - rozsvícení vánočního stromečku


05.12.2017 - Mikuláš a čertiOstatní


Propagace Kraje Vysočina

V roce 2012, 2013 a 2014 získala obec podporu od Kraje Vysočina a Fondu Vysočiny. Více v letáku.


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Obecní úřad Šimanov

Logo MAS Třešťsko
Adresa:
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov


Starosta:
Ing. Miroslav Lev
mobil:608 080 864

e-mail: obecsimanov@centrum.cz


13.12.2017
Lucie

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obecní úřad Šimanov

2. Důvod a způsob založení
Obec Šimanov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 25.11.1990 a dle § 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Obecní úřad

4. Kontaktní spojení
Ing. Miroslav Lev

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Šimanov
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Šimanov
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov

4.3 Úřední hodiny
Pondělí a středa od 18.00 hod. do 19.00 hod.

4.4 Telefonní čísla
567 214 323 - úřad
608 080 864 - starostka

4.5 Čísla faxu
není

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.simanov-obec.cz

4.7 Adresa e-podatelny
elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy
obecsimanov@centrum.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1125044319, kód banky: 0800

6. IČ
00373940

7. DIČ
CZ00373940 (obec není plátce DPH)

8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Rozvojový strategický dokument obce

9. Žádosti o informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Šimanov zveřejňuje informace následujícími způsoby:
- na úřední desce obecního úřadu
- na elektronické úřední desce
- v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně
· osobně na Obecním úřadě v Šimanově v úředních dnech a v úředních hodinách:
Pondělí a Středa: 18:00 - 19:00

· telefonicky na tel. č.: 567 214 323

Písemně
· na adrese: Obec Šimanov, Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov

Elektronickou poštou
· e-mail: obecsimanov@centrum.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

· utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
· obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
· omezení práva na informace uvedená v § 11 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Šimanov, Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou:
e -mail: obecsimanov@centrum.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

11. Opravné prostředky
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

12. Formuláře
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Šimanov obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
http://portal.gov.cz

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Vyhledávání informace (účtuje se každá i započatá čtvrthodina) - 100,- Kč/15min
Pořízení fotokopie čb A4 jednostranná - 3,- Kč/ks
Pořízení fotokopie čb A4 oboustranná - 6,- Kč/ks
Pořízení fotokopie bar A4 jednostranná - 20,- Kč/ks
Pořízení fotokopie bar A4 oboustranná - 40,- Kč/ks
Pořízení kopie na vlastní nosič (CD) - 10,- Kč/ks
Odeslání informace e-mailem - 5,- Kč/zpráva

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva - 2010
Výroční zpráva - 2011
Výroční zpráva - 2012
Výroční zpráva - 2013
Výroční zpráva - 2014
Výroční zpráva - 2015
Výroční zpráva - 2016